Telefon+48 537 971 299
Instagram Facebook PL
Agencja Modelek

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 – tekst jednolity) Usługodawca publikuje niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.promogirls.pl, zasady korzystania i funkcjonowania serwisu oraz warunki świadczenia usług, a w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników lub Klientów jak również zasady ochrony danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, wskazane poniżej, należy rozumieć następująco:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Usługodawcą pisemną umowę o świadczenie usług objętych ofertą handlową Usługodawcy;

b) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników lub Klientów, składających się na warunki świadczenia usług w ramach Serwisu;

c) Serwis – serwis internetowy prowadzony oraz zarządzany przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem internetowym www.promogirls.pl, a także innymi właściwymi adresami, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis;

d) Usługodawca – podmiot będący właścicielem oraz zarządzający Serwisem. Usługodawcą jest PromoGirls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502744, posiadająca numer NIP: 6793099001, REGON: 123065850, email: biuro@promogirls.pl;

e) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz która dokona skutecznej rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.promogirls.pl;

f) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

g) Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika lub Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

i) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom oraz Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także zapewnia każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy oraz Klienci. Użytkownicy oraz Klienci nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownicy oraz Klienci zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

6. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług Użytkownicy oraz Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach wynikających z Regulaminu poprzez zaznaczenie widocznego oraz odpowiedniego elementu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, o treści „Akceptuję Regulamin”. Brak zapoznania się z Regulaminem oraz brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie Usług.

§ 2.WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Do korzystania z Usług Serwisu objętych treścią niniejszego Regulaminu niezbędne jest:

a) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,

b) posiadanie adresu elektronicznego (email);

c) posiadanie oraz korzystanie z przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies” i innych

§ 3.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Klientów następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity).

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Klienta, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z § 3, § 4 oraz § 5 przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tych usług, jak również w celach handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych następuje w formularzu subskrypcyjnym lub w umowie, o której mowa w § 5 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imiona Użytkownika lub Klienta;

b) adresy elektroniczny (email) Użytkownika lub Klienta;

c) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego Użytkownika lub Klienta;

d) adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.

3. Usługodawca, to jest spółka pod firmą PromoGirls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502744, posiadająca numer NIP: 6793099001, REGON: 123065850 jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników lub Klientów w ramach

4. Usługodawca będący jednocześnie administratorem danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik lub Klient jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego

5. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, na co Użytkownicy oraz Klienci wyrażają zgodę z chwilą zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usług.

§ 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każda ze stron zobowiązana będzie do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych mu przez Użytkownika lub Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu Internetu, za dostawę Internetu oraz w sytuacjach wywołanych

4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkowników lub Klientów naruszających Regulamin.

5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników lub Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami

§ 5. REKLAMACJE

1. Użytkownicy lub Klienci są uprawnieni do składania reklamacji w sprawach

2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta oraz winna opisywać wszelkie okoliczności związane z przedmiotem

4. Reklamację, należy składać: pisemnie na adres: Usługodawcy, to jest: PromoGirls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków; telefonicznie pod numerem +48 512 044 673; na adres elektroniczny biuro@promogirls.pl

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Klienta. Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, na adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta.

§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2015.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na stronie internetowej Serwisu oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity), jak również wszelkie inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Here we work
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Opole
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław